##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Minh Thảo, Lê Anh Tuấn, và Huỳnh Thị Ngọc Châu. “Xử Lý COD Và dầu khoáng Trong nước thải tàu Cá bằng thiết bị kỵ Khí vách ngăn”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 7, Tháng Bảy 2022, tr 76-80, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7787.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##