##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trịnh Ngọc Đạt, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Lê Vũ Trường Sơn, Phan Liễn, Nguyễn Tấn Hưng, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Thành, và Đặng Ngọc Toàn. “Nghiên cứu Chế tạo Và tính chất phát Quang của Ion Er3+ Trong thủy Tinh B2O3-Bi2O3-Al2O3-ZnO”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 7-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7796.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##