##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Phan Thị Kim Thủy, Trần Văn Quang. “Nghiên cứu chuyển hóa Amoni bằng Quá trình bùn hoạt tính với Nitrat hóa: Thực nghiệm Quy Mô phòng Thí nghiệm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 12-17, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7797.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.