##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Thái Vũ Hiền. “Đánh Giá hiệu năng Giao thức MQTT Và HTTP Trong một hệ thống IoT thời Gian thực”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 51-55, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7809.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##