##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Võ Trung Hùng, Ninh Khánh Chi, và Trần Anh Kiệt. “Phát hiện tự động Tin giả: Thành tựu Và thách thức”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 71-78, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7816.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##