##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành, Vũ Thị Hạnh. “Xác định các đặc trưng của hình chiếu Giao tuyến Lên mặt phẳng chứa Hai trục Song Song của Hai mặt bậc Hai tròn Xoay”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 79-84, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7817.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##