##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Le Hong Lam, Phan Minh Nhat, và Phan Quang An. “Proposing a Distributed Generation Curtailment Optimization Model to Minimize Total Power Losses of Distribution Network”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.1, Tháng Chạp 2022, tr 20-24, doi:10.31130/ud-jst.2022.178E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##