##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2023
Cách trích dẫn
Le Hong Lam, và Vu Dang Truong An. “Chiến lược xác định tắc nghẽn lưới truyền tải Trong trường hợp sự cố N-1: Lưới điện tỉnh Khánh Hòa”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 7, Tháng Bảy 2023, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8376.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##