##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Huynh Thi Dieu Linh, Nguyen Anh Thu. “Effects of Exchange Rate Pass-through on Inflation in Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 78-83, doi:10.31130/ud-jst.2022.179E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##