##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trần Thị Trà Vinh, và Thân Hồng Phúc. “Chế tạo vật liệu Composite Y2Ti2O7/SiC Giao diện lồi-Lõm với các đặc tính Cơ học ưu việt hơn bằng phương pháp đúc trượt Có từ tính hỗ trợ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 71-75, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7829.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##