##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Phan Nhã Khanh, và Bùi Quang Bình. “Tác động của vốn Con người tới tăng trưởng Kinh tế: Trường hợp ở miền Trung Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 40-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7835.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##