##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Bùi Quang Bình, và Bùi Phan Nhã Khanh. “Tác động của đầu Tư công tới năng suất nhân tố tổng hợp tỉnh Bình Định”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 54-58, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8951.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##