##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, và Bùi Thị Minh Tú. “Mô phỏng Phun trực tiếp hỗn hợp Syngas-Biogas-Hydrogen Có thành phần Thay đổi vào buồng cháy động Cơ Dual Fuel”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 68-74, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8366.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>