##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Bùi Văn Ga, Nguyễn Minh Tiến, Đỗ Phú Ngưu, và Hồ Trần Ngọc Anh. “Đặc tính Quá trình cháy động Cơ Dual Fuel Phun trực tiếp hỗn hợp Syngas-Biogas”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.1, Tháng Chín 2023, tr 6-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8689.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>