##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Cách trích dẫn
Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Hoang An, và Nguyen Nhat Cuong. “Nghiên cứu Khả năng xử Lý nước thải La Canh từ tàu Cá bằng công nghệ nuôi trồng Và Thu hoạch Vi tảo Chlorella Vulgaris”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 100-4, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8416.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##