##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ, và Fumihiko NAKAMURA. “Lòng Trung thành của hành khách đối với hệ thống Xe buýt đô thị Việt Nam - tác động của lợi ích sức khỏe Và môi trường”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 76-81, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7882.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##