##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Đức Tuấn, Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Văn Hướng, và Nguyễn Minh Hải. “Nghiên cứu thành phần cấp phối Bê tông cốt liệu mịn Và thân thiện với môi trường ứng dụng Trong Chế tạo Bê tông truyền sáng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 82-87, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7913.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##