##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Văn Sáng, và Nguyễn Phương Khánh. “Nguyên mẫu Kẻ ngây Thơ Trong một số tiểu thuyết Việt Nam hiện đại của Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Tư, Đoàn Minh Phượng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 60-65, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7932.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##