##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Vu Thi Yen. “Adaptive Robust Tracking RBF Neural Networks Control for Industrial Robot Minipulators Based on Backstepping”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 5-11, doi:10.31130/ud-jst.2022.294E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##