##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2023
Cách trích dẫn
Dao, T. N., P. T. Q. Le, T. Q. Than, S. T. Nguyen, T. T. Huynh, P.-A. Le, T. H. Phuc, và C.-K. Pham. “Electromechanical Modeling and Simulation of MEMS-Based Piezoelectric Vibration Energy Harvesting Device Using PZT-5H Material”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 6.2, Tháng Sáu 2023, tr 25-32, doi:10.31130/ud-jst.2023.340ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##