##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Bùi Thị Hương Lan. “Xác định hệ số dẫn nhiệt Cho vật liệu phức hợp Hai thành phần”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 55-58, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7995.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##