##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thành Phương, và Park Chan Woo. “Nghiên cứu thiết bị trữ nhiệt ẩn dạng ống chùm cánh Than Chì”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 29-33, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7999.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##