##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Dương Minh Đức, Đào Quý Thịnh, và Đỗ Trọng Hiếu. “Điều khiển tối ưu thời Gian Cho cầu trục sử dụng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 62-67, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8141.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##