##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Vũ Thường Linh. “Hình tượng người hùng Trong sử Thi dân Gian Nga”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 56-59, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8149.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##