##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Vũ Thường Linh. “Lời đề từ Trong tiểu thuyết Người Con gái Viên đại úy (A. S. Pushkin) Qua bản dịch của Cao Xuân Hạo”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 65-68, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8962.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##