##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen-Duy-Nhat, V., và M. T. P. Le. “On the Robust Design for IoT-Based Wireless Information and Power Transmission Network”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 19-24, doi:10.31130/ud-jst.2022.505ICT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##