##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, và Nguyễn Thị Thảo. “Phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách Quan dùng đánh Giá năng lực vật Lí của học Sinh Trong dạy học chương ‘sóng ánh sáng’ – vật Lí 12 bằng phần mềm Quest/Conquest”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 34-39, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8172.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##