##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2023
Cách trích dẫn
Minh, T. D., và H. A. Duc. “Suffusion Prediction Model Based on Physical Parameters for Gap-Graded and Well-Graded Soils”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2023, tr 38-43, doi:10.31130/ud-jst.2023.010E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##