##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Minh, T. D., và H. A. Duc. “Examining the Impact of the Inter-Coarse Void Ratio (ICVR) on Suffusion Susceptibility and Erosion Prediction Model”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 10-13, doi:10.31130/ud-jst.2023.560E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##