##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Tuấn Linh, Đào Như Mai, và Khuất Đức Dương. “Phân tích Dao động Riêng của tấm Micro Cơ tính biến Thiên Theo Hai phương với lỗ rỗng bằng tiếp cận đẳng hình học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 5, Tháng Năm 2023, tr 39-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8404.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##