##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lê Phước Thịnh, Lê Thị Hương Trang, và Nguyễn Thị Kiều Trang. “Ảnh hưởng của nhận thức độ Tin cậy Và nhận thức về trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của người Tiêu dùng đến ý định Mua hàng: Trường hợp đối với ngành thời Trang tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 10-17, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8540.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##