##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Khoa Triều, và Trương Văn Chính. “Áp dụng phương pháp Clil vào dạy học kỹ thuật – từ góc nhìn của Sinh Viên”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 7-11, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8582.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##