##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Ma Thị Thương Huyền, và Vũ Hoàng Giang. “Xác định Dung lượng Bù công suất phản kháng của Nhà máy điện Gió ngoài khơi Theo Tiêu chuấn đấu nối lưới Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 56-60, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8644.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##