##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Thu Thảo, và Trần Thanh Tuyền. “Ảnh hưởng của xỉ thép đến các tính chất Cơ Lý Và nhiệt Lý của cấp phối đá dăm Gia cố Xi măng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8737.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##