##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Văn Tỉnh, Tôn Thất Bảo Nam, và Huỳnh Ngọc Hùng. “Phân bố nhiệt Trong mặt đường Bê tông nhựa: Thực nghiệm Và Mô phỏng số”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 50-55, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7778.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##