##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Ngọc Hùng, và Phạm Duy Vũ. “Mô hình Mô phỏng Tank trữ nhiệt dưới dạng phân tầng nhiệt dùng phương pháp thể tích hữu hạn”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 12-16, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7972.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##