##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Pha Ly, Võ Duy Hoàng, và Hà Huỳnh Hồng Vũ. “Phân lập Và tuyển chọn nấm Men chịu nhiệt Lên Men Ethanol từ nguồn Nguyên liệu nông nghiệp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 70-74, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8769.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##