##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Dạ Hương. “Đặt phòng khách sạn Qua mạng Xã hội: Mối Liên kết các Quan điểm giữa Lý thuyết hành Vi hoạch định Và Mô hình chấp nhận công nghệ, trường hợp Nghiên cứu tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 12-19, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8773.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##