##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lê Hoàng Kiệt, Nguyễn Ánh Minh, và Trần Xuân Hiệp. “Nguồn gốc Xung đột Nga – Ukraine: Tiếp cận từ góc độ địa chính trị”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 26-31, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8781.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##