##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lê Minh Hiếu. “Sơ đồ Sai phân đơn điệu xấp xỉ bậc Hai Trên lưới không đều đối với phương trình Parabol Giả tuyến tính với điều kiện Biên loại Ba”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 75-80, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8878.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##