##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Minh Le, T. H. “Enhancing Railway Track Stiffness and Sustainability through Flowable Dredged Soil Backfill”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 5-9, doi:10.31130/ud-jst.2023.559E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##