##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Lee, S. Y., T. V. Thi To, và T. H. Minh Le. “Investigation on the Impact of Curing Conditions on the Behavior of Controlled Low-Strength Material As Basement of Rural Roads in the Mekong Delta”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 19-23, doi:10.31130/ud-jst.2023.562E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##