##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Mai, N. X., L. N. Hoang, và D. Q. Nguyen-Phuoc. “Factors Influencing Safety Compliance Behavior Among Food Delivery Riders – an Application of Safety Climate Model”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 14-18, doi:10.31130/ud-jst.2023.561E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả