##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Cách trích dẫn
Pham, S. T., B. V. Nguyen, A. T. Phuong Tran, và D. Q. Nguyen-Phuoc. “Passenger’s Intention to Use and Loyalty towards Public Transport: A Literature Review”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 27-38, doi:10.31130/ud-jst.2023.564E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##