##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Trần Quang Dần, Phạm Công Anh, Vũ Đức Hoàng, và Võ Châu Tuấn. “Ảnh hưởng của mặn đến Sinh trưởng, tình trạng nước Và sắc tố Quang hợp của cây thuốc lức dây (Phyla Nodiflora)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 61-64, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8930.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##