##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Duy Phương. “Đường bộ Qua đèo Hải Vân dưới thời Pháp thuộc (1897 – 1945)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 51-54, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8959.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##