##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Toan, N. M., D. H. Man, và N. T. T. Quang. “Does Accounting Reporting Complexity Distress Debt Ratings?”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 50-54, doi:10.31130/ud-jst.2024.630E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##