##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Diep Anh, N. L. “Ẩn dụ ý niệm ‘TÀI CHÍNH LÀ THỰC VẬT’ Trong các báo điện tử tiếng Việt”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 23-31, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9042.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##