##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Tin, P. Q., L. T. P. Loan, và V. T. Giang. “Factors Influencing Vietnamese students’ Decision to Study in South Korea”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 66-75, doi:10.31130/ud-jst.2024.063E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##