##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Chi, N. D. T. “Phản hồi sửa lỗi Trong lớp học tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Thực Tế tiến hành của giáo Viên Và Mong đợi của Sinh Viên”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 109-15, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9045.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##